There is nothing to show here!
Slider with alias "op-aboutir-top-en-01" not found.

TEORIN OM INFRARÖD VÄRME

Solen avger infraröd strålning eller termisk strålning som färdas cirka 150 miljoner kilometer genom kallt, mörkt utrymme. När den når jordytan absorberas den av föremål och omvandlas till värme.

SAMMANFATTNING

Efter sammanfattningen följer texten i sin helhet som förklarar mer i djupet om infraröd strålvärme (infravärme).

OPRANIC MELLANVÅGSINFRA BÄST SOM KOMFORTVÄRME

Både långvågsinfra samt mellanvågsinfra har mycket goda egenskaper, hög absorberingsförmåga, låg reflektion samt att strålningen inte når ner djupt i huden. Alla dessa egenskaper är till fördel för att värma upp människor. Lång och mellanvågsinfra teknik är därigenom en betydligt effektivare och säkrare teknik jämfört mot kortvågs teknik som nästintill helt saknar de egenskaperna som krävs. Mellanvågs infravärme och långvågs infravärme är bättre lämpade som strålvärme för komfortvärme. För utomhus användning eller i uterum där temperaturen kan vara låg, samt att luften är i rörelse så är mellanvågsinfra med sit dämpade sken klart effektivast och ger bäst komfort.

KORTVÅGS INFRAVÄRME HAR HÖG INTENSITET

Kortvågs infravärmarens värmeelement som har en mycket hög temperatur som ger en hög värme intensitet. Kortvågsvärmens höga intensitet kan kännas varmare på 2-3 meters avstånd men den största delen reflekteras bort och absorberas inte av människor. ”Varmare” betyder inte ”mer komfortabel” eller ”effektivare” snarare är det så att större delen av energin går till spillo i form av starkt ljus, reflektion och låga absorbering egenskaper. För komfort uppvärmning i blåsiga förhållanden kan en kortvågs infravärmare dock vara ett bra val på grund av den högre intensiteten. Den kan klara kylningseffekterna av starka vindar bättre jämfört med lång och mellanvågs infravärmare. Dock krävs det i blåsiga områden att man befinner sig inom 2-3 meter framför infravärmaren p.g.a. kylningseffekten av luftrörelserna. Längre exponering av kortvågs infravärme ska dock undvikas.

TEKNIKEN I OPRANIC INFRAVÄRMARE

Opranic har olika infravärmare i vårt produktutbud som ämnar till olika typer av behov och användningsområden. För komfortvärme i utomhus områden rekommenderar vi vår egenutvecklade mellanvågs infravärme med Classic eller IR-X teknik som har en ”peak” på 2,4 μm. Den ger ett mycket dämpat glödande sken och uppfyller de krav som ställs på en kvalitativ infravärmare som ska värma människor. Långvågs infravärme (IR-C) rekommenderar vi för områden som ej är utsatta för luftväxling t.ex. inomhus, eller ett helt stängt uterum. Även om långvågs infravärme har bra egenskaper för komfortvärme så är värmeintensiteten svag på grund av dess förhållande vis låga temperatur. Vilket gör att den inte står emot avkylningseffekten från luftrörelser.

Vidare följer texten i sin helhet som förklarar mer i djupet om infraröd strålvärme (infravärme).

Kontakta oss gärna för rådgivning eller om du har frågor!

VÄRMEÖVERFÖRING

Värmeöverföring är transport av värmeenergi som sker på grund av temperaturskillnader mellan två olika kroppar. Värmeöverföringen sker genom ledning (konduktion), konvektion och strålning.

  • Konduktion är överföring av värme mellan två former av materia i direktkontakt. Under ledning verkar dessa två former av materia för att utjämna temperaturskillnader i varandra.
  • Konvektion är värmeöverföring orsakad av en temperaturskillnad mellan de uppvärmda delarna av vätska eller gas. Det beskrivs vanligtvis som överföring av energi mellan luft och objekt i kontakt.
  • Strålvärme är transport av energi utan hjälp av något medium. Liksom synligt ljus passerar strålande energi direkt med ljusets hastighet från källan till objektet, och luften värms indirekt av objekten.
Typer av värme Konduktion - Konvektion - Stålning

INFRARÖD STRÅLNING

Det elektromagnetiska spektrumet är intervallet för alla möjliga frekvenser av elektromagnetisk strålning. Det innefattar gammastrålar, röntgenstrålar, ultraviolett, synligt ljus, infraröd, mikrovågor och radiovågor. Liksom solens energi utsänds strålande värmeenergi i form av elektromagnetiska vågor i det infraröda bandet, som ligger bredvid det synliga ljusbandet på det elektromagnetiska spektrumet. Samma princip gäller för tillverkade infravärmare.

EN MÅNGSIDIG UPPVÄRMNINGS METOD

Infraröd värme, har många bra egenskaper, såsom att de värmer de objekt värmestrålningen träffar och inte luften emellan, vilket gör infravärme ett effektivt och ekonomiskt sätt att få värme där luftväxlingarna är stora t.ex. utomhus, stora förrådsutrymmen, lagerytor eller stora öppna hangarer. Ett korrekt utformat infravärmesystem kan ge många fördelar, inklusive minskad energiförbrukning. Oberoende studier har bekräftat kraftiga energibesparingar jämfört med ett varmluftssystem. Infravärme är en mångsidig uppvärmningsmetod, som är användbar inom en mängd olika områden.

OPRANIC MELLANVÅGSINFRA OMVANDLAR 96% AV ENERGIN TILL STRÅLVÄRME!

VÄLJ RÄTT INFRAVÄRMARE

Infraröd strålning från en infravärmare är det området i det elektromagnetiska strålningsspektret med våglängder över rött synligt ljus mellan 780nm och 1nm. Detta område har sedan delats upp i tre områden kategoriserade som IR-A (780nm-1,4μm), IR-B (1,4-3μm) och IR-C (3 μm-1 mm). Det är alltid temperaturen på värmeelementet i en infravärmare som avgör vilken våglängd (stålning) som är intensivast. Beroende på objektet som ska värmas upp måste den korrekta typen av värmestrålning väljas, eftersom material har olika egenskaper. Om den infraröda strålningen inte är korrekt absorberad av materialet kommer endast en del av värmestrålningen till nytta och den återstående strålningen går försummad eller reflekteras bort.

Kortvågs infravärme (även kallad IR-A eller ”Near Infrared”) med våglängder mellan 0,78 – 1,4μm

Kortvågs Infravärmare fungerar mellan 780nm och 1400nm och avger temperaturer från 1300 °C upp till 2600 ° C och har ett klart synligt ljus. Värmeelementet är normalt en tub av kvartsglas fylld med halogengas med en tungsten värmetråd samt en reflektor för att koncentrera värmen i en viss riktning.

Mellanvågs infravärme (även kallad IR-B) med våglängder mellan 1,4 – 3,0μm

Mellanvågs infravärme arbetar mellan 140nm och 3000nm och avger temperaturer på 500-1300°C och ger ett djupt dimmat rött ljus. Värmeelementet kan vara en tub av kvartsglas fylld med halogengas med en kolfiber värmetråd eller speciell metall tråd samt en reflektor för att koncentrera värmen i en viss riktning.

Långvågs infravärme (även kallad IR-C eller ”Far infrared”) med våglängder mellan 3,0-1000μm

Långvågs infravärme arbetar i våglängder över 3000nm. Långvågs infravärme ger mycket lägre temperaturer, vanligtvis runt 100-500°C och inget synligt. Långvågs infravärme har normalt ingen reflektor då de inte avger något ljus som kan riktas i samma utsträckning som en kort eller mellanvågs infravärmare.

Infraröda våglängder

OPRANIC MELLANVÅGSINFRA ABSORBERAS EFFEKTIVT AV MÄNSKLIGA HUDEN

ABSORBTION AV INFRARÖD VÄRME

Alla material absorberar värme på olika sätt beroende på materialets sammansättning samt dess tjocklek. Absorberad infraröd värme är den strålenergi som omvandlas till värme i målobjektet. För att en infravärmare ska kunna ge en bra känsla av komfort, effektivitet och känsla av naturlig uppvärmning är det viktigt att välja rätt typ av strålvärme som passar ändamålet. Målmaterialets art, temperaturförhållanden, avståndet mellan värmaren och målet samt varaktigheten av värmeexponeringen är kritiska faktorer vid val av strålvärme.

ABSORBERING

För att få en effektiv komfortvärme för människor är absorptionen mycket beroende av hudegenskaperna. Hud absorberar huvudsakligen på grund av dess 80% vattenhalt, på samma sätt som absorptionsspektrumet för vatten. Bilden ovan visar förhållandet mellan de olika våglängderna och absorberings grad för vatten. Våglängder som har en ”peak” över 2,0μm har en mycket god absorberings grad av vatten, dvs likaså för människans hud. Resultatet blir en effektivare uppvärmning av människor med IR-B och IR-C. Naturligtvis kan en infravärmare som levererar IR-A värma upp huden, men det blir mindre effektivt eftersom huden inte absorberar värmen väl.

REFLEKTION

Liksom hudens egenskaper för absorption har huden också en reflektions egenskap och det beror på våglängden. Sett i figuren nedan har huden en mycket hög reflektion i IR-A bandet men en betydligt mindre reflektion i band IR-B och IR-C som är nästintill försumbar över 2,0μm. Detta innebär att av all infraröd strålning som träffar huden, kommer stor del av IR-A att reflekteras bort och kommer därför inte till nytta. Gällande IR-B och IR-C är absorptionen hög och reflektion låg vilket är två väsentligt goda egenskaper som krävs för effektiv komfort uppvärmning. Omvänt reflekteras största delen bort av IR-A strålningen och energin går till spillo.

PENETRATIONSDJUP

Slutligen så gör hudens egenskaper också att de olika våglängdernas strålning når olika djupt ner i huden. Faktum är att IR-A vid 1,2μm, penetrerar omkring 65% av strålningen ner till de undre hudlagren (Dermis och Subutis). Vid våglängder över 2μm, IR-B och IR-C når den infraröda strålningen endast ner i det översta hudlagret och därmed är risken för hudskador nästintill obefintliga. Trots hudens egen försvarsförmåga genom den höga reflektionen och låga absorberingen når IR-A strålningen djupt ner i huden vilket gör kortvågsstrålningen till potentiellt mer skadligt för huden och kan ge hudåldrande effekter.

infraröd hud reflektion
infraröd hud penetration

OPRANIC MELLANVÅGSINFRA

Opranic erbjuder en brett utbud av infravärmare av främst av mellanvågs infravärme, skräddarsydda för att ge bästa komfort värme utifrån olika förutsättningar. Vårt produkt utbud sträcker sig från enklare komfort värme produkter för privat användning till kraftfulla special anpassade industriella lösningar för tillskotts eller total uppvärmning.

IR-X TEKNIK

Vår nyutvecklade mellanvågs infravärme IR-X teknik som ger ännu högre effektivitet och livslängd samt möjligör montering i vertikal eller horizontell vinkel.

VANLIGA FRÅGOR (FAQ)

Svaren på många av de frågor vi får har vi sammanställt i vår FAQ där vi även ger råd och användbara tips

Telefon och e-post

Telefon och e-post

Support

Telefon: +46 8 559 203 60
E-post: info@opranic.se

KONTAKTA OSS!

5 + 5 =